Zasady sprzedaży

Projekt

Oferowana dokumentacja techniczna składa się z czterech egzemplarzy projektów. Sam projekt obejmuje: część architektoniczną, konstrukcyjną i instalacyjną (instalacja: centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjna, gazowa, elektryczna i odgromowa).

Termin realizacji

Termin realizacji zamówienia wynosi ok. 3 dni roboczych i uzależniony jest od formy płatności oraz sposobu dostawy.

Przesyłka

Od momentu wysłania Studio Atrium nie ponosi odpowiedzialności za termin dostarczenia przesyłki. W zależności od wyboru: Kurier pocztowy lub przesyłka Poczty Polskiej - te podmioty odpowiadają za jej realizację. Płatność następuje przy odbiorze lub w formie wpłaty na konto.

Zasady sprzedaży projektów domów

Prawa autorskie

Dla wykonanych przez nas projektów budynków jak i ich modyfikacji wykonanych na zlecenie klienta - autorskie prawa osobiste i majątkowe są i zostają własnością "STUDIO ATRIUM Lelek, Godlewski Sp. Jawna".

Gwarancja zwrotu

Zwrot zakupionego projektu może nastąpić do 14 dni od dnia dostarczenia. Zwrot gotówki następuje do 14 dni od dnia dostarczenia zwracanego projektu do siedziby firmy.

Procedura zwrotu projektu:
1. Klient odsyła projekt (nieuszkodzony) na własny koszt wraz z kopią faktury (oryginał zostaje u Klienta).
2. Studio Atrium wystawia korektę faktury, którą odsyła do Klienta wraz z oświadczeniem o niewykorzystaniu projektu do celów budowlanych.
3. Klient odsyła podpisaną korektę faktury wraz z datą odbioru, podpisane oświadczenie oraz numer konta, na które ma zostać dokonany przelew za zwrócony projekt.

Wymiana projektu

Projekt można jednorazowo wymienić na inny z oferty do 365 dni. Szczegóły wymiany ustalane są telefonicznie.

 

Regulamin sprzedaży

Sklep clickpoint.pl jest własnością "Studio Atrium Lelek, Godlewski Sp. Jawna", podmiotu wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej pod numerem: 0000140049, z siedzibą 43-300 Bielsko Biała, ul. Malczewskiego 1, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) pod numerem identyfikacji podatkowej NIP: 547-10-15-647, Regon: 070472115

Użytkownikiem serwisu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, które wyraziły zgodę na treść niniejszego regulaminu.

Składanie zamówień i ich realizacja

Ceny towarów znajdujących się w sklepie są cenami brutto i podane są w polskich złotych. Stawka VAT na projekty domów wynosi 5%, na projekty garaży, domów wielorodzinnych i rekreacyjnych oraz na kosztorysy domów stawka VAT wynosi 23%.

Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem sklepu, telefonicznie lub drogą mailową.

Zamówienia za pośrednictwem sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia telefoniczne przyjmowane są w dni robocze od godziny 9.00 do 17.00 oraz w soboty od 9.00 do 17.00.

Aby zamówienie złożone za pośrednictwem strony clickpoint.pl zostało zrealizowane prawidłowo, niezbędne jest właściwe wypełnienie formularza zamówienia oraz podanie poprawnych danych niezbędnych do dokonania przesyłki zamówionego towaru.

Zamówienia internetowe zostaną potwierdzone przez pracowników Biura Obsługi Klienta do 24 godzin w dni robocze od chwili ich spłynięcia na podany przez zamawiającego adres e-mail lub telefonicznie na podany numer telefonu, a następnie zarejestrowane do realizacji w dziale realizacji.

Zamówienia, których nie uda się potwierdzić, nie będą realizowane.

Studio Atrium zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Użytkownika Serwisu clickpoint.pl (Kupującego) w formularzu zamówienia będą niepełne.

Wszystkie gotowe projekty domów i garaży prezentowane na stronach internetowych clickpoint.pl są dostępne w wersji lustrzanego odbicia bez dodatkowej opłaty.

Na życzenie zamawiającego Studio Atrium Sp.J. wyda bezpłatną pisemną zgodę autora na zmiany w projekcie z zastrzeżeniem, że musi je wykonać osoba posiadająca stosowne uprawnienia. Zmiany należy wypunktować w chwili składania zamówienia w rubryce formularza: "Uwagi do zamówienia" lub w dowolnym czasie po otrzymaniu dokumentacji projektowej telefoniczne lub mailowo.

Podane ceny projektów domów do zabudowy bliźniaczej dotyczą obydwu segmentów.

Studio Atrium Sp.J. akceptuje następujące formy płatności przy dokonaniu transakcji kupna-sprzedaży projektu lub kosztorysu:
1. gotówką u przewoźnika przesyłki (zapłata u Kuriera bądź pobranie pocztowe) - realizacja drogą wysyłkową,
2. gotówką w siedzibie firmy - osobisty zakup i odbiór projektu,
3. przelewem na konto Studio Atrium Sp.J. w formie "przedpłaty" na wyraźne życzenie zamawiającego

Przy płatności "przedpłatą" realizacja zamówienia następuje po potwierdzeniu otrzymania należności przez Bank prowadzący obsługę konta Spółki Studio Atrium, przy czym w wyjątkowych sytuacjach respektujemy przesłane przez zamawiającego potwierdzenie dokonania przelewu faksem (faks: 33/810 66 54 w.108) lub e-mailem w formie skanu na adres zamowienia@studioatrium.pl.

Przesyłki dostarczamy za pośrednictwem Poczty Kurierskiej GLS Poland Sp. z o.o. ewentualnie na życzenie klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Zamówione projekty Studio Atrium S.J. wysyła maksymalnie do 5 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia.

Jeśli zaistnieją okoliczności szczególne, które uniemożliwią dotrzymanie ww. terminu, zamawiający zostanie natychmiast powiadomiony przez Studio Atrium s.j.

Po nadaniu przez Studio Atrium przesyłki właściwemu przewoźnikowi, termin dostawy jest uzależniony od trybu pracy przewoźników. Studio Atrium nie odpowiada za nieterminowe doręczenie przesyłki, jeżeli opóźnienie nie wynikło z winy Studia Atrium.

Komplet zamówionej dokumentacji projektowej zawiera zawsze 4 egzemplarze pełno branżowego opracowania, kosztorys występuje tylko pojedynczo.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania w każdym momencie poszczególnych projektów architektonicznych z oferty bez podawania przyczyn.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do stałego udoskonalania projektów prezentowanych w ofercie, dlatego też mogą wystąpić niewielkie różnice pomiędzy projektami prezentowanymi w autorskich katalogach i serwisie internetowym clickpoint.pl a ich dokumentacją techniczną.

Zakup dokumentacji projektowej jest równoznaczny z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu sprzedaży.

Procedura zwrotu i wymiany

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych zawierać powinny niezbędne do jej rozpatrzenia dane (imię i nazwisko zamawiającego, oraz opis przedmiotu reklamacji.)

Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni od dnia dostarczenia przesyłki, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia.

O chęci odstąpienia od umowy należy poinformować sklep clickpoint.pl mailem, faxem lub telefonicznie. Zwracany towar należy odesłać Sprzedawcy na własny koszt bez śladów użytkowania, w stanie nienaruszonym wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od zakupu dokumentacji projektowej podpisanego przez Nabywcę wraz z dokumentacją projektową i innymi dodatkami wysłanymi w przesyłce przez sklep.

Studio Atrium prześle Nabywcy niezwłocznie fakturę korygującą, a ten zobowiązany jest - także niezwłocznie - odesłać na adres zwrotny podpisaną kopię faktury korygującej, która będzie podstawą do przekazania Nabywcy zwrotu należności przez Sprzedawcę.

Podpis klienta na fakturze korygującej jest wymagany rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22.03.2002 r. par.41, pkt. 4.

Zwroty pieniędzy realizowane są przez sklep przelewem bankowym, przekazem pocztowym lub w gotówce w zależności od wyboru dokonanego przez klienta w terminie 14 dni od otrzymania od Klienta prawidłowo podpisanej kopii faktury korygującej. Prawidłowo podpisana kopia korekty powinna posiadać własnoręczny podpis kupującego oraz datę odbioru faktury korygującej.

Nabywca ma prawo do jednokrotnej wymiany zakupionego projektu na inny z oferty Studio Atrium Sp.J., w terminie do 1 roku od daty zakupu pierwszej dokumentacji projektowej, przy czym szczegóły wspomnianej wymiany wraz z ustaleniem ewentualnych dodatkowych kosztów należy każdorazowo ustalać ze sklepem telefonicznie lub mailowo. Wymianie może podlegać dokumentacja pełna, bez widocznych śladów użycia, z zapewnieniem, że nie była kopiowana, ani w żaden sposób wykorzystana. Koszty pocztowe wymiany pokrywa Nabywca, zarówno przy odsyłaniu oddawanej dokumentacji jak i przy odbiorze dokumentacji nowej - po wymianie.

Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, kopiowania. Musi być dostarczony w stanie nienaruszonym, umożliwiającym dalszą sprzedaż. Zwrot towaru należy każdorazowo ustalić ze Sprzedającym. Towar nie spełniający powyższych warunków nie zostanie przyjęty do zwrotu.

Koszty związane z dostawą zwracanego towaru do Sprzedającego pokrywa Kupujący. Przesyłki realizowane na koszt Sprzedającego nie będą przyjmowane i będą zwracane do nadawcy.

Postanowienia końcowe

Studio Atrium zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Dane przechowywane są w systemie komputerowym i służą Studio Atrium do: weryfikacji zamówienia, kontaktu z Użytkownikiem Serwisu, przesyłania informacji promocyjno-marketingowych po wcześniejszej akceptacji Użytkownika.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Przedstawiona oferta w sklepie internetowym clickpoint.pl nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.). Zastrzegamy sobie prawo do niezrealizowania zamówień z ważnych powodów ekonomicznych.

W stosunku do konsumentów spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).

Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż zmiany w stosunku do konsumentów nie będą miały zastosowania do usług będących w trakcie wykonywania i będą obowiązywały po 30 dniach od poinformowania klienta droga elektroniczną.

Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie clickpoint.pl.

infolinia 33 822 94 96

napisz do nas